مقالات

خلاصه مقاله:
مدل پلاستيسيته عنصراصلي يك تحليل غيرخطي اجزاي محدود است و عملكرد موفق آن درپيش بيني رفتارسازه ها مستقيما وابسته به پارامترهاي تعريف كننده سطح تسليم قانون جريان و خواص بتن آسيب ديده است مدل پلاستيسيته اسيب ديده لوبلينر توسط پنج پارامتر تعريف ميشود كه برخي ازاين پارامترها مبناي ازمايشگاهي ندارند و پديده فيزيكي متناظر آنها نيز ناشناخته است بنابراين انجام يك اناليز حساسيت جهت شناخت نقش اين پارامترها درپيش بيني رفتارفشاري بتن ضروري مي نمايد براي تعيين نقش اين پارامترها مدلسازي رفتارفشاري سيزده نمونه ازمايشگاهي بتني با اين مدل پلاستيسيته با استفاده ازنرم افزار تحليل اجزا محدود اباكوس انجام و تاثيرهريك ازپارامترهاي فوق الذكر برمنحني هاي تنش كرنش فشاري نمونه ارزيابي گرديد بهمنظور بررسي صحت و دقت تحليل هاي انجام شده ازمقايسه با نتايج ازمايشگاهي درقالب منحني هاي تنش - كرنش فشاري بتن استفاده شده و مقاديرهريك ازپنج پارامتر مذكور درانطباق با نتايج ازمايشگاهي استخراج گرديد نتايج تحليل كليه نمونه ها نشان ازانطباق بسيارخوب نتايج تحليل اجزاي محدود يا مدل پلاستيسيته مزبور درصورت استفاده ازمقادير ارايه شده دراين تحقيق براي پنج پارامتر فوق درقياس با نتايج ازمايشگاهي دارد.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)