چاپ
نويسند‌گان:
احمد جارون ] - كارشناس زمين شناسي
سعيد ابراهيمي فر ] - كارشناس اكتشاف معدن
 
خلاصه مقاله:
بنا به تعريف ACI‐ بتن حجيم به هر حجمي از بتن اطلاق م يشود كه ب هدليل ابعاد بزرگ آن براي كاهش تر كهاي حاصل207 از تغييرات حجمي ناشي از تغييرات حرارت توليد شده، نياز به كاربرد رو شهاي كنترلي ويژه دارد. به عبارت ديگر توجه وكنترل رفتار حرارتي بتن حجيم يكي از اساس يترين ويژگي آن در مقايسه با ساير انواع ديگر بتن است. پوزولان ب هجاي بخشي از سيمان، پي شسرمايش، پ سسرمايش يا تركيبي از اين گزين هها است كه در مباحث مربوط به كنترل دماي بتن حجيم م يتواندرا هگشا شود. هدف اصلي از اين گزارش تخمين سرفص لهاي مهم محاسباتي و عملي درباره پي شسرمايش است. در بخش اول به بررسيمباني تئوري ايجاد ترك كششي خواهيم پرداخت. در بخش دوم به بررسي دماي بتن در شرايط آدياباتيك و در بخش سوم به ارائه گزارشي از عملكرد شركت تابليه درباره قرائت دماي بتن در محل مقطع م يپردازيم. جزييات پي شسرمايش بتن و دماي بتندر فصول مختلف سال و همچنين ميزان يخ مصرفي جهت دستيابي به دماي محاسبه شده، براساس دماي مصالح مصرفي، دربخش چهارم اين گفتار بررسي خواهد شد.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)