چاپ
نويسند‌گان:
علي اكبر مقصودي ] - عضو هيئت علمي بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
حبيب اكبرزاده ] - دانشجوي دكتري سازه دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ياسر شريفي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 
خلاصه مقاله:
بمنظور سبك سازي اعضاء بتن پيش تنيده مي توان از مقاطع توخالي بتن با مقاومت بالا (HSC) استفاده كرد. از طرفي با توجه به مزاياي پيش تنيدگي اعضاء بتني و اينكه د راعضا پيش تنيده به نحو موثري ميتوان از مزاياي بتن با مقاومت بالا مقاومتي بيش از 600Kg/cm3 استفاده كرد. لذا با توجه به اينكه امروزه امكان ساخت بتن هاي بامقاومت بالا مي باشد. مي توان از ستونهاي جدار نازك پيش تنيده با بتن مقاومت بالا براي كاهش وزن اعضاء بهره جست. تا مقدمات مجوز چنين اعضائي در آئين نامه هاي دنيا فراهم گردد. 
با بررسي پارامترهاي مهم آناليز ستونهاي پيش تنيده جعبه اي داراي بتن با مقاومت بالا و استفاده از روابط حاكم بر اين پارامترها، با روش تكرار كه نياز به استفاده از روابط مختلف شكست مقطع در حالت هاي مختلف (فشاري، كششي، متعادل) نمي باشد. برنامه كامپيوتري نوشته شده و نمودارهاي تداخلي ستونهاي جدار نازك جهت تحليل مقاطع جعبه اي شكل توخالي پيش تنيده داراي HSC ترسيم گرديد. همچنين از بررسي روش پيشنهادي تحليل با حل مثالهاي عددي، قابل قبول بودن روش حاصل گرديده است. از مزاياي قابل توجه استفاده از چنين نمودارهايي صرفه جويي قابل توجه در طراحي اعضا و كاهش خطاي محاسباتي نسبت به روشهاي دستي مي باشد.

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=1481 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)