چاپ
نويسند‌گان:
كياچهر بهفرنيا ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان
رضا جامعي ] - كارشناس ارشد سازه
 
خلاصه مقاله:
در روشهاي استاتيكي غير خطي مرسوم كه بدليل سادگي بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته است ، از اين فرض استفاده مي شود كه پاسخ سازه توسط مود اصلي آن كنترل مي شود . اين فرض براي سازه هاي نامنظم وبلند بدليل عدم مشاركت مود هاي بالاتر در پاسخ لرزه اي سازه جوابهاي دقيقي ارائه نمي دهد . در اين راستا روش آناليز استاتيكي غير خطي مودال ) MPA ( توسط تعدادي از محققين معرفي شده است. اين روش قادر است اثر مود هاي بالاتر را در پاسخ نهايي سازه لحاظ كند و با بهر جستن از علم ديناميك سازه ها پاسخ هاي خوبي ارائه دهد .دراين تحقيق نيازهاي لرزه اي قاب هاي بتن آرمه منظم و نامنظم جرمي با استفاده از روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي مرسوم و روش تحليل استاتيكي غير خطي مودال محاسبه شده و با يكديگر مقايسه شده اند ، نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه با استفاده از روش آناليز استاتيكي غير خطي مودال نتايج دقيقتري نسبت به روشهاي مرسوم بدست مي آيد.

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=142
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)