نویسند‌گان:
[ کیاچهر بهفرنیا ] – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
[ رضا جامعی ] – کارشناس ارشد سازه

خلاصه مقاله:
در روشهای استاتیکی غیر خطی مرسوم که بدلیل سادگی بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است ، از این فرض استفاده می شود که پاسخ سازه توسط مود اصلی آن کنترل می شود . این فرض برای سازه های نامنظم وبلند بدلیل عدم مشارکت مود های بالاتر در پاسخ لرزه ای سازه جوابهای دقیقی ارائه نمی دهد . در این راستا روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودال ) MPA ( توسط تعدادی از محققین معرفی شده است. این روش قادر است اثر مود های بالاتر را در پاسخ نهایی سازه لحاظ کند و با بهر جستن از علم دینامیک سازه ها پاسخ های خوبی ارائه دهد .دراین تحقیق نیازهای لرزه ای قاب های بتن آرمه منظم و نامنظم جرمی با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مرسوم و روش تحلیل استاتیکی غیر خطی مودال محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده اند ، نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودال نتایج دقیقتری نسبت به روشهای مرسوم بدست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code