عنوان مقاله: بررسی تجربی خواص بتن مسلح به الیاف شیشه (GFRC)

نویسندگان: مستوفی نژاد داوود

*

چکیده:
نتایج آزمایش بر ۲۶۴ نمونه بتن الیافی به صورت مکعب، استوانه ای و منشوری در این مقاله ارائه شده است. نمونه ها با الیاف شیشه باطول ۲.۵ سانتیمتر مسلح شدند. پارامترهایی که در این تحقیق مورد مطالعه قرارگرفتند عبارتنداز: نسبت وزنی الیاف به سیمان (۰، ۱.۵،۳ و ۴.۵ درصد) و نسبت وزنی شن به ماسه( ۱.۱ ،۰.۷ و ۰.۲ )؛ بدین ترتیب در مجموع ۱۲ طرح اختلاط بتن الیافی مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت وزنی آب به سیمان در کلیه نمونه ها برابر ۰.۲ در نظر گرفته شد.و کارایی لازم با افزودن فوق روان کننده فراهم شد. نمونه ها تحت آزمایش فشاری، کششی و خمشی در سنین ۷ و ۲۸ روز قرار گرفتند و مدول الاستیسیته بتن و نیز در صد جذب آب نمونه ها تعیین شد. در نهایت ضمن بررسی و بحث بر خواص مکانیکی بتن الیافی با الیاف شیشه، با استفاده از نتایج آزمایشها، روابطی برای تعیین ارتباط خواص مکانیکی این بتن، ارائه شد.
کلید واژه: الیاف شیشه، بتن الیافی، خواص مکانیکی، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code