عنوان نشریه: فنی و مهندسی مدرس : بهار ۱۳۸۳ , دوره – , شماره ۱۵ ; از صفحه ۵۱ تا صفحه ۶۳ .
عنوان مقاله: بررسی جمع شدگی خمیری بتن های حاوی میکروسیلیس
نویسندگان: قدوسی پرویز, رییس قاسمی مازیار*, پرهیزگار طیبه
* بخش بتن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
چکیده:
جمع شدگی خمیری مخلوط بتن، یکی از مهمترین پارامترهایی است که در بتن ریزی هوای گرم باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت انجام ندادن اقدامات پیشگیری کننده، احتمال ترک خوردگی زیاد خواهد بود، بویژه اگر از میکروسیلیس در ساخت بتن استفاده شود. در این تحقیق اثر میکروسیلیس در پدیده آب انداختن و تبخیر آب از سطح مخلوط بتن، بررسی آزمایشگاهی شده است. نتایج نشان می دهد که در جمع شدگی مقید، علاوه بر رطوبت نسبی، دما و سرعت باد؛ تشعشع خورشید نیز اثر قابل توجهی در خصوصیات ترک دارد که این موضوع (اثر تشعشع خورشید) در نموگرام تخمین شدت تبخیر و ترک خوردگی توصیه شده در ACI 305 R-96 در نظر گرفته نشده است.
به طورکلی آسیب پذیری بتن حاوی میکروسیلیس بیشتر از بتن بدون میکروسیلیس است. با کاهش نسبت آب به سیمان، آسیب پذیری بتن حاوی میکروسیلیس محسوس تر است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که شدت آسیب فقط تابع مقاومت بتن یا آب انداختن نیست، بلکه تمامی عوامل محیطی مانند تشعشع خورشید و همچنین استفاده از میکروسیلیس نیز می توانند موثر باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *