گواهینامه ها و افتخارات

نظرات

Qual Assess Ltd

شرکت سفیدبام با تلاش مستمر مدیران و کارمندان خود از سال ۱۳۹۰ به طور مستمر هر سال موفق به دریافت گواهینامه BS EN ISO 9001:2008 در زمینه مدیریت کیفیت از شرکت Qual Assess Ltd از کشور انگلستان گردیده است.

 

از سال ۱۳۹۰ به طور مستمر هر سال موفق به دریافت گواهینامه BS EN ISO 14001:2004 در زمینه محیط زیست از شرکت Qual Assess Ltd از کشور انگلستان گردیده است.

 

از سال ۱۳۹۰ به طور مستمر هر سال موفق به دریافت گواهینامه BS OHSAS 18001:2007 در زمینه ایمنی و بهداشت از شرکت Qual Assess Ltd از کشور انگلستان گردیده است. 

سفید بام کرمانیان