نویسند‌گان
[ محمود نیلی ] – استادیار دانشکده عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
[ جواد خزایی ] – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان
خلاصه مقاله
در دهه های اخیر استفاده از دیوارهای آ ب بند بتن پلاستیک جهت آ ب بندی پی در سدها گسترش زیادی یافته است . بتن پلاستیک از آب، سنگدانه، سیمان و بتونیت تشکیل یافته است و از گزینه های مناسب کاربرد در دیواره آب بند م ی باشد. از خصوصیات این بتن این است که علاوه بر مقاومت مناسب برای تحمل تنشها در دیوار دارای تغییرشکل پذیری مناسب) (Ductilityمی باشد . یعنی می تواند در عمقهای مختلف، تغییر شکلهای کافی(متناسب با خاک اطراف ) بدون گسیختگی انجام دهد . بررسی رفتار دیواره آب بند بتن پلاستیک از مسائل مهمی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است . از آنجا که بررسی رفتار دیواره تحت بارهای مختلف پس از اجرا ممکن نمی باشد لذا شناخت نظری رفتار دیواره به کمک تحلیل نرم افزاری ضروری به نظر می رسد.در این تحقیق با ساخت تعدادی نمونه بتن پلاست یک و بتن معمولی مشخصات آنها از جمله مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری، اسلامپ، هدایت الکتریکی و نفوذپذیری بدست آمده و سپس با کمک نرم افزار Ansysو تحلیل کامپیوتری به بررسی رفتار دیواره آب بند پرداخته می شود تا نحوه رفتار دیواره در اثر تغییرات پارامترهای بتن پلا ستیک تشکیل دهنده آن مشخص گردد. نتایج حاصل از تحلیل کامپیوتری حاکی از این است که مهمترین پارامتر در تشخیص رفتار بتن پلاستیک مدول الاستیسیته آن می باشد که باید در طراحی دیواره های آب بند مورد توجه قرار گیرد . لذا در این تحقیق اثر دیگر پارامترها بر مدول الاستیسیته مشخص گردیده و آنگاه اثر مدول الاستیسیته بر رفتار دیواره آب بند بررسی گردیده است
کلمات کلیدی
بتن, بتن پلاستیک , Ansys, دیواره آب بند, تغییرشکل پذیری, مقاومت فشاری,مدول الاستیسیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code