فوق روان کننده دیرگیر بتن

فوق روان کننده/ فوق کاهنده آب/ دیرگیرکننده Tiss R 302

فوق روان کننده دیرگیر بتن برای ایجاد روانی بتن و کاهش آب به میزان حداقل ۱۵ % و خاصیت حفظ اسلامپ می باشد.

Tiss R302 یک فوق روان کننده ویژه نسل سوم می باشد که فاقد کلراید است.

مطابق با استاندار ASTM C 494/C494M TYPE G, EN 934-2, ISIRI 2930 Table 12.13

موارد کاربرد فوق روان کننده بتن:

مزایای فوق روان کننده بتن T.R302:

بهترین میزان مصرف فوق روان کننده دیرگیر بتن با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود.

این میزان به طور متوسط در حدود ۰/۵ الی ۱/۵ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

برای بکارگیری میزان مصرف خارج از محدوده فوق با دفتر فنی شرکت تماس حاصل فرمائید.

افزودنی را می توان در هنگام ساخت بتن به آب اختلاط بتن اضافه نمود و یا پس از ساخت بتن در تراک میکسر آن را اضافه کرد.

تذکر: افزودنی مستقیماً روی سیمان خشک ریخته نشود.

در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت نگهداری شود.

در بسته بندی اولیه و باز نشده به مدت ۹ ماه قابل نگهداری می باشد.

دبه ۲۲ کیلوگرمی و بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی

این محصول به هیـچ عنوان نباید با چشم تماس پیـدا کند بنابراین استفاده از عینـک ایمنی جهت پیشـگیری از تماس با چشم توصیه می شود.

در صورت تمـاس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شستشـو نموده و به پزشک مراجعـه فرمائید.

از تماس با پـوست خصوصـاً تماس مـداوم جلـوگیری کنید و حتـی المقدور در هنـگام کار از دسـتکش استفاده نمائید.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی
مایع
رنگقهوه ای
وزن مخصوص   ۱/۱۸±۰/۰۳kg/lit  در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
میزان کلر۰/۱≥   درصد جرمی
میزان نیتراتندارد
نقطه اشتعالندارد
نقطه انجمادصفردرجه سانتیگراد
PH۱ ± ۶

ثبت سفارش