فوق روان کننده کارایی مطلوب

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

پاور ژل Tiss GMS.336

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

فوق روان کننده دیرگیر بتن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

سوپرژل بر پایه کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

فوق روان کننده کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ضد یخ بتن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

فوق روان کننده بر پایه کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ضدیخ پودری بتنTISS AF-317

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ضد یخ بتن مسلح

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ضدیخ بتن|جلوگیری از انجماد و یخ زدگی بتن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

ابر روان کننده کاهنده آب بر پایه کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

واترپروف پودری بتنTiss WP 337

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده Tiss R 305 بر پایه کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

واترپروف مایع بتن Tiss WL 338

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده مطلوب | کاهنده آب با حفظ اسلامپ

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

واترپروف سیمان Tiss WG 339

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده تیس Tiss – کاهنده شدید آب حفظ اسلامپ

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

مایع واترپروف سطح بتن Tiss WC 340

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابرروان کننده کاهش آب تیـس Tiss-R308

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

زودگیر بتن پودری T.R326

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

روان کننده کاهنده آب با حفظ اسلامپ عالی

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

زودگیر پودری بتن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

فوق روان کنده بتن R 301

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ژل میکروسلیس فیلردار

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

زودگیر Tiss R-328

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

روان کننده بتن T.R300

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ژل میکروسیلیس Tiss GMS.331

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

دیرگیر بتن Tiss R-325

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal