ضد یخ بتن مسلح Tiss AF.313

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ضدیخ بتن|جلوگیری از انجماد و یخ زدگی بتن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

ابر روان کننده کاهنده آب بر پایه کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

واترپروف پودری بتنTiss WP 337

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده Tiss R 305 بر پایه کربوکسیلات

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

واترپروف مایع بتن Tiss WL 338

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده مطلوب | کاهنده آب با حفظ اسلامپ

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

واترپروف سیمان Tiss WG 339

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده تیس Tiss – کاهنده شدید آب حفظ اسلامپ

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

مایع واترپروف سطح بتن Tiss WC 340

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ابرروان کننده کاهش آب تیـس Tiss-R308

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

زودگیر بتن پودری T.R326

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

روان کننده کاهنده آب با حفظ اسلامپ عالی

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

زودگیر پودری بتن

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

فوق روان کننده بتن Tiss R.301

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

ژل میکروسلیس فیلردار

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

زودگیر Tiss R-328

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

روان کننده بتن T.R300

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ژل میکروسیلیس Tiss GMS.331

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

دیرگیر بتن تیس Tiss R.325

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

روان کننده زودگیر Tiss.R312 | کاهنده آب

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ژل میکروسیلیس الیاف دار

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

حباب ساز Tiss RF 322

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

روان کننده دیر گیر بتن تیس Tiss R-318 | کاهنده آب

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser

ژل میکروسیلیس چند منظوره Tiss GM.333

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

غلظت دهنده بتن سبک Tiss SA 360

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

روان کننده تیس Tiss.R319 | روان کننده با کارایی مطلوب

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط paraxportal

ژل رنگی میکروسیلیس Tiss GMS.350

دی ۸, ۱۳۹۸/توسط sefidbamuser