ابر روان کننده کاهنده آب بتن بر پایه کربوکسیلات Tiss R.304

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

واترپروف پودری بتنTiss WP 337

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده Tiss R 305 بر پایه کربوکسیلات

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

واترپروف مایع بتن Tiss WL 338

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده مطلوب | کاهنده آب با حفظ اسلامپ

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

واترپروف سیمان Tiss WG 339

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ابر روان کننده تیس Tiss – کاهنده شدید آب حفظ اسلامپ

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

مایع واترپروف سطح بتن Tiss WC 340

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ابرروان کننده کاهش آب تیـس Tiss-R308

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

زودگیر بتن پودری T.R326

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

روان کننده کاهنده آب با حفظ اسلامپ عالی

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

زودگیر پودری بتن

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

فوق روان کننده بتن Tiss R.301

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

ژل میکروسلیس فیلردار

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

زودگیر Tiss R-328

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

روان کننده کاهنده آب بتن Tiss R.300

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ژل میکروسیلیس Tiss GMS.331

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

دیرگیر بتن تیس Tiss R.325

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

روان کننده زودگیر Tiss.R312 | کاهنده آب

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ژل میکروسیلیس الیاف دار

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

حباب ساز Tiss RF 322

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

روان کننده دیر گیر بتن تیس Tiss R-318 | کاهنده آب

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

ژل میکروسیلیس چند منظوره Tiss GM.333

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

غلظت دهنده بتن سبک Tiss SA 360

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

روان کننده تیس Tiss.R319 | روان کننده با کارایی مطلوب

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

ژل رنگی میکروسیلیس Tiss GMS.350

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser

فوق روان کننده کارایی مطلوب

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط paraxportal

پاور ژل بتن Tiss GMS.336

۱۳۹۸/۱۰/۰۸/توسط sefidbamuser