زودگیرهای بتن

زودگیر بتن پودری

زودگیر بتن T.R 327

زودگیر Tiss R-328