چاپ

الياف پلی پروپيلن Tiss PP 1130

بکار گيري الياف پروپيلن براي جلوگيري از جمع شدگي و تر ک خوردگي بتن در سنين اوليه (جمع شدگي پلاستيک ) از ساير راهکارهاي موجود مناسب تر به نظر مي رسد. تعداد بسيار زياد الياف در هر متر مکعب بتن (بيش از 100 ميليون رشته معمول که قابل مقايسه با ساير انواع الياف نيست) به معني اتصال سطح بسيار وسيعي از الياف به بتن مي باشد و فواصل کم الياف، از ايجاد ترک جلوگيري مي کند. الياف پلي پروپيلن باعث جلوگيري از آب انداختگي بتن شده و از انتقال آب به سطح بتن جلوگيري مي کند که نتيجه آن همگن شدن بتن و يکسان سازي نسبت آب به سيمان در تمام بتن و تداوم عمل هيدراتاسيون مي باشد. اين الياف نفوذ پذيري سطح بتن را کاهش داده و موجب افزايش عمر بتن و افزايش مقاومت سايشي بتن مي شود و لذا سطح بتن دچار خرد شدگي و ورقه شدن نمي گردد.

کاربرد اين الياف سبب مي شود تا شکنندگي بتن به نحو قابل توجهي کاهش يافته و بتن اليافي، رفتار شکل پذيري را تحت بارهاي مختلف از خود نشان دهد که اين مسئله در هنگام زلزله و يا هر گونه بارگذاري ناگهاني حائز اهميت است. قابل ذکر است استفاده از الياف پلي پروپيلن هيچ زياني را متوجه سلامتي انسان ننموده و از جنبه بهداشتي و زيست محيطي هيچگونه عوارضي را به همراه ندارد.

موارد کاربرد:

مزايا:  

ميزان مصرف:

مقدار مصرف الياف با توجه به عملکرد مورد نظر از 6/0 تا 3کيلوگرم متغير است که با توجه به طرح اختلاط و کاربرد بتن باید مقدار آن را مشخص نمود.

روش استفاده:

الياف پروپيلن را مي توان در هر زمان به مخلوط بتن اضافه کرد ولي اگر از بسته هاي کاغذي قابل حل در آب استفاده شود، نبايد آن را هم زمان با سيمان به ميکسر اضافه نمود چون ممکن است سيمان روي بسته ها را بپوشاند و بسته ها به درستي در آب حل نشوند. اگر الياف بعد از مخلوط شدن بتن اضافه گردد، بايد حدود 1تا 2 دقيقه ديگر براي رسيدن به مخلوط يکنواخت، عمل هم زدن ادامه داشته باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)