مقالات

نويسند‌گان:
سعيد ايل بيگي قلعه ني ] - دانشكده مهندسي،گروه مهندسي عمران، دانشگاه شمال آمل
محمدرضا اصفهاني ] - دانشكده مهندسي،گروه مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد
حبيب اكبرزاده بنگر ] - دانشكده مهندسي، گروه مهندسي عمران، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
خلاصه مقاله:
در بسياري از تحقيقات آزمايشگاهي در زمينه ي سازه هاي بتني، با توجه به مشكلات موجود در مراحل ساخت و آزمايش نمونه هاي مطالعاتي، ابعاد نمونه ها كوچكتر ازاندازه ي واقعي هستند. تغيير ابعاد سازه ها مي تواند بر نوع رفتار آنها و نرخ تغييرات يك يا چند پارامتر از سازه نسبت به بارهاي وارده موثر باشد. با توجه به تحقيقات موجود در زمينه اتصالات تير ستون بتني، معيار مناسبي براي پيش بيني رفتار يك اتصال با ابعاد معين، بر اساس نتايج موجود در نمونه هاي با ابعاد متفاوت وجود ندارد. ازطرفي مطالعاتي كه تاكنون بر رفتار اتصالات بتن آرمه صورت گرفته است رفتار آن ها را يا تحت اثر بارگذاري يك طرفه مورد مطالعه قرار داده و يا تحت اثر بارگذاري چرخه اي و مقايسه اي بين رفتار اتصالات در اين دو حالت صورت نپذيرفته است. در اين تحقيق، تعدادي اتصال خارجي تير- ستون بتني با ابعاد مختلف و با درصد آرماتور يكسان، طراحي و با استفاده از نرم افزارAbaqus تحليل شده و اثر تغيير ابعاد اتصالات بر مقاومت نهايي و شكل پذيري آنها مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه هاي مورد نظر به صورت دوبعدي مدل سازي شده و تحليل غير خطي آنها انجام مي گيرد
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)