چاپ

آناليز تلفات و يافتن ريشه ي آن ها در مرحله ي توليد قطعات پيش ساخته ي بتني با رويكرد ساخت و ساز نابروش آناليز علت ريشه اي(RCA)
نويسند‌گان:
سمانه احمدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مديريت و ساخت دانشكده عمران دانشگاه تهران
غلامرضا هروي ] - استاديار دانشكده مهندسي عمران پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران
 
خلاصه مقاله:
روش آناليز علت ريشه اي RCA يكي ازروشهاي تحليل مسائل است كه پس ازشناسايي مشكلات كه دراين تحقيق تلفات هستندبه بررسي علت آنها مي پردازد دليل تلفات ممكن است درنحوه ذخيره يا استفاده ازمواداوليه خطاهاي انساني ويا مشكلات سازماندهي كارخانه ازجمله عدم مشخص بودن وظايف افراد باشد جهت موثربودن اين آناليز بايد شامل دنباله اي ازرويدادها ياجداول زماني باشد تادرك درستي درمورد روابط بين رويدادها تلفاتو فاكتورهاي ريشه اي علت آنها ايجادنمايد وازتكرارتلفات درآينده جلوگيري كند هدف اصلي اين مقاله بررسي تلفات و يافتن ريشه ي آنها درصنعت پيش ساخته بتني با استفاده ازروش RCA است دراين روش فرض براين است كه سيستم ها ورويكردها باهم مرتبط بوده و باكشف محل آغاز مشكل و رديابي آن نحوه پيشروي آن قابل پيش بيني بوده و درنتيجه ميتوان اصلاحات لازم را انجام داد اين تحقيق شامل بررسي دقيق خط توليد يك كارخانه ي توليد قطعات پيش ساخته بتني تا زمان تحول قطعات است

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)