مقالات

نويسند‌گان:
عليرضا حاجياني بوشهريان
 ] - عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد شيراز
محمدرضا فرودي
 ] - عضو هيئت علمي گروه عمران دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد دشتستان
احمدرضا گلستان
 ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله دانشگاه آزاد بوشهر
 
خلاصه مقاله:
اين تحقيق منحصرا اثر اليفا ف لزي توليد داخل و تاثر دانه بندي مصالح دشت دانه بر رفتار مقاومت فشاري بتن هاي مسلح به اين نوع اليفا و با در نظر گرفتن نسبت هاي مختلف الياف مي پردازد با استفاده از مصالح سنگي استان بوشره، سيمان تيپ 2 دشستتسان و تركيب آن با آب افزودني هاي ميكروسيليس و فوق روان كننده پودري شكل بر پايه نفتالين پلي سولفونات سديم و بر اساس 4 نوع طرح اختلاط و با در نظر گرفتن بزرگترين سنگدانه شني 19، 12/5، 9/5 و 4/75 ميلي متر بتن را ساخته و با اضافه كردن الياف فلزي به طول 51 ميلي متر و با درصد هاي صفر 0/3، 0/6، 0/9، 1/2 كسري از حجم بتن و با تهيه آزمونه هاي مكعبي 150*150*150 ميلي متر مقاومت فشاري 7 و 28 روزه آنها اندازه گيري شدند نتايج آزمايشات نشان دادند كه كاربرد الياف فلزي با درصد هاي بالا باعث بهبود خواص مقاومت فشاري بتن مي گردد و بطور كلي بتن اليافي ساخته شده با طرح اختلاط شماره 2 و بزرگترين سنگدانه شني 12/5 ميلي متر بهترين رفتار را در برابر مقاومت فشاري از خود نشان دادند.
برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=144
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)