مقالات

نويسند‌گان:
حسينعلي بگي ] - دانشگاه فني و حرفه اي
غفور معمارزاده ] - دانشگاه فني و حرفه اي
 
خلاصه مقاله:
در راستاي كاهش سطح مقطع اجزائ سازه اي ، طراحي شبه سنگهاي با مقاومت بالا، حتي با مقاومت بيش از 150 مگاپاسكال در دنيا مرسوم گرديده است. ساخت چنين بتن هايي به كمك تركيبات شيميايي همانند انواع فوق روان كننده هاي كاهنده آب HRWR به ويژه ا نواعG و F و فوق كندگير كننده هاي نوع D همراه با ميكروسيليس و ... .به راحتي امكان پذير شده است. به طوري كه د ر اين بتن ها نسبت آب به سيمان گاهي به طور غير قابل تصوري كاهش يافته است. بزرگترين چالشي كه متخصصان در چند دهه اخير در اين رابطه با آن روبرو هستند، رفتار و تحليل چنين ساز ه هايي در برابر آتش سوزي و حرارت است. مطالعات نشان مي دهد ابنيه هاي ساخته شده با بتن هاي پر مقاومت در مقايسه با سازه هاي ساخته شده با بتن هاي معمولي در هنگاه آتش سوزي رفتار نامناسب و بسيار خطرناك همانند پوست اندازي و ياSpalling از خود نشان مي دهند.

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=143
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)