مقالات

نويسند‌گان
[ محمود نيلي ] - استاديار دانشكده عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان
[ جواد خزايي ] - كارشناس ارشد مهندسي عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان
خلاصه مقاله
در دهه هاي اخير استفاده از ديوارهاي آ ب بند بتن پلاستيك جهت آ ب بندي پي در سدها گسترش زيادي يافته است . بتن پلاستيك از آب، سنگدانه، سيمان و بتونيت تشكيل يافته است و از گزينه هاي مناسب كاربرد در ديواره آب بند م ي باشد. از خصوصيات اين بتن اين است كه علاوه بر مقاومت مناسب براي تحمل تنشها در ديوار داراي تغييرشكل پذيري مناسب) (Ductilityمي باشد . يعني مي تواند در عمقهاي مختلف، تغيير شكلهاي كافي(متناسب با خاك اطراف ) بدون گسيختگي انجام دهد . بررسي رفتار ديواره آب بند بتن پلاستيك از مسائل مهمي است كه همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است . از آنجا كه بررسي رفتار ديواره تحت بارهاي مختلف پس از اجرا ممكن نمي باشد لذا شناخت نظري رفتار ديواره به كمك تحليل نرم افزاري ضروري به نظر مي رسد.در اين تحقيق با ساخت تعدادي نمونه بتن پلاست يك و بتن معمولي مشخصات آنها از جمله مدول الاستيسيته، مقاومت فشاري، اسلامپ، هدايت الكتريكي و نفوذپذيري بدست آمده و سپس با كمك نرم افزار Ansysو تحليل كامپيوتري به بررسي رفتار ديواره آب بند پرداخته مي شود تا نحوه رفتار ديواره در اثر تغييرات پارامترهاي بتن پلا ستيك تشكيل دهنده آن مشخص گردد. نتايج حاصل از تحليل كامپيوتري حاكي از اين است كه مهمترين پارامتر در تشخيص رفتار بتن پلاستيك مدول الاستيسيته آن مي باشد كه بايد در طراحي ديواره هاي آب بند مورد توجه قرار گيرد . لذا در اين تحقيق اثر ديگر پارامترها بر مدول الاستيسيته مشخص گرديده و آنگاه اثر مدول الاستيسيته بر رفتار ديواره آب بند بررسي گرديده است
كلمات كليدي
بتن, بتن پلاستيك , Ansys, ديواره آب بند, تغييرشكل پذيري, مقاومت فشاري,مدول الاستيسيته

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=130

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)