مقالات

[td]عنوان نشریه:   نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) :   تير 1390 , دوره  45, شماره  2 ; از صفحه 141 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله:  تحليل غيرخطي قاب ‌هاي بتن مسلح سه بعدي با تاثير اندركنش بتن و ميلگرد
 
نویسندگان:  تسنيمي عباسعلي*, هاشمي سيدشاكر, سلطاني محمدي مسعود
 
* بخش گروه مهندسي سازه، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس
 
چکیده: 
در اين تحقيق روشي براي تحليل غيرخطي قاب‌ هاي بتن مسلح سه بعدي تحت اثر بارگذاري تناوبي و بارافزون ارائه شده است. هر قاب بتن مسلح به المان ‌هاي تير - ستوني و اتصال تقسيم بندي شده و در المان تير - ستون اثر پيوستگي - لغزش مدل ‌سازي شده است. اثر خمش دو محوره در مقطع به همراه نيروي محوري به صورت غيرخطي ولي رفتار پيچشي المان تير - ستون به صورت الاستيک فرض شده است. در مدل ‌سازي المان اتصال اثر بيرون كشيدگي ميلگرد لحاظ شده است. معادلات و روابط حاكم بر مبناي تغيير مكان استخراج شده و به كمک آن برنامه كامپيوتري تهيه شده است. نتايج تحليلي در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفته و دقت بسيار خوبي حاصل شده است. همچنين به كمک تحليل هاي متنوع ميزان تاثير عوامل پيوستگي - لغزش و بيرون كشيدگي ميلگرد از درون اتصال در پاسخ تحليلي قاب ‌هاي بتن مسلح مورد بررسي قرار گرفته است.
 
  قاب بتن مسلح سه بعدي، تحليل غيرخطي، اندركنش بتن و ميلگرد

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)