مقالات

عنوان مقاله:  بررسي تجربي خواص بتن مسلح به الياف شيشه (GFRC)
 
نویسندگان:  مستوفي نژاد داوود
 
 
چکیده: 
نتايج آزمايش بر 264 نمونة بتن اليافي به صورت مكعب، استوانه اي و منشوري در اين مقاله ارائه شده است. نمونه ها با الياف شيشه باطول 2.5 سانتيمتر مسلح شدند. پارامترهايي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرارگرفتند عبارتنداز: نسبت وزني الياف به سيمان (0، 1.5،3 و 4.5 درصد) و نسبت وزني شن به ماسه( 1.1 ،0.7 و 0.2 )؛ بدين ترتيب در مجموع 12 طرح اختلاط بتن اليافي مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت وزني آب به سيمان در كليه نمونه ها برابر 0.2 در نظر گرفته شد.و كارايي لازم با افزودن فوق روان كننده فراهم شد. نمونه ها تحت آزمايش فشاري، كششي و خمشي در سنين 7 و 28 روز قرار گرفتند و مدول الاستيسيتة بتن و نيز در صد جذب آب نمونه ها تعيين شد. در نهايت ضمن بررسي و بحث بر خواص مكانيكي بتن اليافي با الياف شيشه، با استفاده از نتايج آزمايشها، روابطي براي تعيين ارتباط خواص مكانيكي اين بتن، ارائه شد.
كليد واژه: الياف شيشه، بتن اليافي، خواص مكانيكي، مقاومت فشاري، مدول الاستيسيته

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=121
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)