مقالات

عنوان نشریه:   فني و مهندسي مدرس :   بهار 1383 , دوره  - , شماره  15 ; از صفحه 51 تا صفحه 63 .
عنوان مقاله:  بررسي جمع شدگي خميري بتن هاي حاوي ميكروسيليس
 نویسندگان:  قدوسي پرويز, رييس قاسمي مازيار*, پرهيزگار طيبه
* بخش بتن، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
چکیده: 
جمع شدگي خميري مخلوط بتن، يکي از مهمترين پارامترهايي است که در بتن ريزي هواي گرم بايد مورد توجه قرار گيرد. در صورت انجام ندادن اقدامات پيشگيري کننده، احتمال ترک خوردگي زياد خواهد بود، بويژه اگر از ميکروسيليس در ساخت بتن استفاده شود. در اين تحقيق اثر ميکروسيليس در پديده آب انداختن و تبخير آب از سطح مخلوط بتن، بررسي آزمايشگاهي شده است. نتايج نشان مي دهد که در جمع شدگي مقيد، علاوه بر رطوبت نسبي، دما و سرعت باد؛ تشعشع خورشيد نيز اثر قابل توجهي در خصوصيات ترک دارد که اين موضوع (اثر تشعشع خورشيد) در نموگرام تخمين شدت تبخير و ترک خوردگي توصيه شده در ACI 305 R-96 در نظر گرفته نشده است.
به طورکلي آسيب پذيري بتن حاوي ميکروسيليس بيشتر از بتن بدون ميکروسيليس است. با کاهش نسبت آب به سيمان، آسيب پذيري بتن حاوي ميکروسيليس محسوس تر است. همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که شدت آسيب فقط تابع مقاومت بتن يا آب انداختن نيست، بلکه تمامي عوامل محيطي مانند تشعشع خورشيد و همچنين استفاده از ميکروسيليس نيز مي توانند موثر باشند.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)