چاپ

عنوان نشریه:   استقلال :   اسفند 1380 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 55 تا صفحه 76 .
عنوان مقاله:  ارزيابي مقاومت و شكل پذيري ساختمان هاي بتن مسلح كوتاه
نویسندگان:  ناطقي الهي فريبرز, حسين زاده نقدعلي


چکیده: 
در اين مقاله يك روش تحليلي براي ارزيابي ايمني لرزه اي ساختمانهاي بتني مسلح كوتاه و كم ارتفاع ارائه مي شود. در اين روش، ارزيابي براساس مشخصة نيرو ـ جا به جايي طبقه اول يا ضعيف ترين طبقه انجام مي گيرد. معيار ارزيابي ايمني سازه براساس دو پارامتر مقاومت و شكل پذيري در حالت زلزله قوي (PGA=0.3g) و زلزله شديد (PGA=0.45g) استوار است. مكانيزم شكست سازه به صورت خمشي، برشي و برشي ـ خمشي طبقه بندي مي شود. ارزيابي ايمني در پنج گام متوالي انجام مي گيرد.كه عبارتنداز : الف ـ مدل سازي سيستم سازه اي، ب ـ تعيين مدل تحليلي غير خطي طبقه، ?ـ ارزيابي ايمني مقاومت، دـ ارزيابي ايمني شكل پذيري و ?.ـ تركيب ارزيابي ايمني . نحوة ارزيابي براساس يك ماتريس معيار پيشنهاد شده استوار است.

كليد واژه: مقاومت، شكل پذيري، مكانيزم شكست، ساختمان هاي بتن مسلح كوتاه

برای دسترسی به اصل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.itiss.sefidbam.ir/showthread.php?tid=112

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)