مقالات

نتیجه آزمون درخواستی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی در زمینه تعیین ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی بر روی نمونه ملات سیمانی با استاندارد ملی ایران شماره 8621 در شرایط محیطی آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 45 درصد و دمای 24.5 درجه سانتی گراد را در جدول زیر مشاهده میکنید.

شماره  آزمونه  ضریب هدایت حرارتی (w(m.k مقاومت حرارتیm2.K/W,RD
1 0.0940 0.26
2 0.939 0.24
3 0.0942 0.25
4 0.0940 0.25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)