مقالات

آفت کش چیست؟

به گروهی از مواد شیمیائی گفته می شود که به منظور نابود ساختن و یا کنترل جمعیت انواع آفت ها از قبیل انواع حشرات، علفهاي هرز، عوامل بیماریزا و امثال آن تهیه و تولید می شود.

تاریخچه آفت کش ها

قدمت مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریها به بیش از 1000 سال قبل از میلاد میرسد.

هومر شاعر و مورخ یونانی در 1000 سال قبل از میلاد در مورد کنه کش هاي گوگردي و خاصیت

تدخینی آنها نوشته است.

چینی ها در قرن 16 میلادي استفاده از ترکیبات آرسنیکی مخلوط با عسل را در مبارزه با مورچه

توصیه کردند.

در قرن 17 میلادي براي مبارزه با مگس گیلاس از نیکوتین استفاده می شد.

در قبل از قرن 18 میلادي توسط ایرانیان و قبایل قفقاز نیز از گرد گلهاي داوودي به عنوان حشره کش

استفاده می شد.

د.د.ت به عنوان اولین ترکیب شیمیایی در سال 1874 ساخته شد ولی در سال 1939 به خاصیت

حشره کش آن پی بردند.

خصوصیات یک آفت کش شیمیایی مناسب:

  • روي آفت هدف تاثیر کافی داشته باشد.
  • روي محصول سمپاشی شده تاثیر نا مناسب نداشته باشد.
  • روي حشرات مفید، اثر سوء نداشته باشند.
  • از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.
  • در محصولات و مواد غذایی طعم و بوي نامطبوع ایجاد نکند.
  • تحت شرایط جوي مختلف سمیت خود را علیه آفات هدف حفظ کند.
  • بی خطر براي انسان و دام در شرایط سمپاشی و نگهداري.
  • در محیط اسیدي و قلیایی به سرعت تجزیه نشود.
  • در اکوسیستمهاي کشاورزي و غیر کشاورزي و خصوصاً در زنجیره غذایی ایجاد اختلال نکند و روي انواع موجودات از جمله آبزیان، زنبور عسل و غیره اثر نامطلوب نداشته باشد.

 

 

 

طبقه بندي بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت:

سموم گوارشی: جذب از طریق دیواره لوله گوارش حشرات صورت گرفته و عمدتاً علیه حشرات با قطعات دهانی ساینده بکار می روند.

سموم تماسی: از طریق جلد وارد بدن آفت یا بیمارگر می شوند.

سموم تدخینی : سمومی هستند که بصورت گاز متصاعد می شوند.

شاخص سمیت و زیان بخشی آفت کش ها:

سمیت هر ترکیب یک مشخصه ذاتی است که در ساختمان شیمیایی آن نهفته است. ترکیبات سمی باعث دو نوع مسمومیت حاد و مزمن می شوند اما میزان خطر یک سم هم به سمیت ذاتی آن ترکیب و هم به میزان زمانی که موجود هدف در معرض سم قرار میگیرد، بستگی دارد. بر خلاف تصور عمومی، ترکیبات مصنوعی و سنتزي، سمی ترین مواد نیستند بلکه سمی ترین مواد در میان ترکیبات طبیعی یافت می شوند.

شاخص مقدار کشندگی یک سم است که بر اساس میلی گرم وزن ترکیب سمی در کیلوگرم وزن : LD تعریف 50

بدن موجود زنده هدف تعیین می شود. در صورت استفاده 50 درصد جمعیت موجود موردنظر خواهند مرد. این

عدد هرقدر کوچکتر باشد نشانه این است که میزان کشندگی سم بیشتر است.

آشنایی با تعداي از مهمترین ترکیبات آفت کش و موارد عمده کاربرد آنها:

حشره کش ها

Ethion اتیون

حشره کش و کنه کشی تماسی است.

Ethiol g/kg 250 WP 2. اتیول Cethion g/l 470 EC فرمولاسیون: 1. ستیون

موارد و راهنماي مصرف: کنه هاي تارعنکبوتی، شته، شپشکهاي سپردار، تریپس، لارو پروانه ها، زنجرك ها، آفات

مکنده و دیگر حشرات در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، تاکستانها، سبزیجات، گیاهان زینتی،

پنبه، ذرت، سورگوم، گیاهان خانواده کدوئیان، توت فرنگی، چمن و دیگر محصولات

زمستان براي از بین بردن تخم حشرات و کنه ها و شپشکها مصرف می گردد.

احتیاط هاي لازم: خاصیت گیاه سوزي در بعضی از ارقام سیب زودرس مانند رقم مکین تاش دارد.

میلیگرم بر کیلوگرم 208-47 ،  براي پستانداران  LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 50

azinphos methyl آزینفوس متیل

حشره کش، کنه کش تماسی، گوارشی با اثر تخم کشی است.

M (Guzathion- M) %20 WP  گوزاتیون 2-M (Guzathion- M) %20 EC فرمولاسیون: 1. گوزاتیون

موارد و راهنماي مصرف: کرم خاردار پنبه 5 لیتر در هکتار ، لیسه در درختان میوه، کرم سیب در سیب، به، آلو،

پسیل گلابی، شپشکهاي درختان میوه ، کرم خوشه خوار و زنجرك مو، سپردار قهوهاي مرکبات، شپشک هاي

مرکبات، سپردار بنفش زیتون 2 در هزار.

میلی گرم بر کیلوگرم    ،  براي پستانداران 20 - 9LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 50

کلا براي محیط زیست خیلی خطرناك است.

Spinosad اسپینوساد

حشرهکش انتخابی تماسی و گوارشی است.

Tracer g/L w/v240 SC فرمولاسیون: تریسر

میلی لیتر در هکتار.   موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه در پنبه200 - 250

با مشاهده اولین پوره یا حشره بالغ باید سمپاشی را شروع کرد. 2 الی 3 بار سمپاشی در برنامه کنترل شیمیایی به فاصله 5-7

 روز از همدیگر براي کنترل سریع آفت ضروري است.

احتیاطهاي لازم: گیاهان نباید بیش از سه بار متوالی سمپاشی شوند. تخمهاي آفات مستقیماً باید سمپاشی

گردند اما حشرات بالغ و لاروها از طریق تماس با سطوح سمپاشی شده از بین می روند.

میلی گرم بر کیلوگرم   براي پستانداران ،  5000-3783 LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 50

.Acetamiprid استامی پراید

حشره کش سیستمیک و نفوذي با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی است.

Mospilan w/w %20 SP فرمولاسیون: موسپیلان

موارد و راهنماي مصرف: مینوز لکه گرد در سیب 5/0 در هزار ، پسیل در پسته250-200 گرم در هزار لیتر آب و کرم سیب 5/0

در هزار در مناطق کوهستانی براي مبارزه با نسل اول کرم سیب

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت:  LD55 براي پستانداران217-146 میلیگرم بر کیلوگرم.

oxydemeton methyl اکسی دیمتون متیل

حشره کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنه کشی است

Metasystox R g/l 250 EC فرمولاسیون: متاسیستوکس - آر

موارد و راهنماي مصرف: شته سبز غلات، تریپس پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل بیماري کرلی تاپ و شته در

در هزار چغندر، شته سبز درختان میوه سردسیري، پروانه میوهخوار پسته، آفات سویا، شته سبز توتون، 1 تا 5/1

5/0تا 1 لیتر در هکتار بصورت محلولپاشی.

براي پستانداران 50 میلی گرم بر کیلوگرم، LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 50

Amitraz آمیتراز

Mitac g/l200 EC حشره کش وکنه کش است. فرمولاسیون: میتاك

موارد و راهنماي مصرف: پسیل پسته و سفید بالک(عسلک) پنبه، محلولپاشی درختان با استفاده از محلول

5/1 در هزار.

سمپاشی در آب و هواي خشک بهترین نتیجه را می دهد.

احتیاطهاي لازم: زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد نباید سمپاشی کرد.فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت

%60 - محصول حداقل 14 روز باشد. در کنههاي قرمز سیب و گلابی سمپاشی باید زمانی صورت گیرد که 80

تخمها تفریخ شده باشند، سمپاشی سه هفته بعد تکرار گردد. در پسیل گلابی سمپاشی باید زمانی انجام گیرد

که تعداد پورههاي تفریخ یافته محسوس و یا معنی دار باشد، قبل از اینکه میوه گلابی به عسلک آلوده شود. دوره

کارنس براي گلابی و سیب دو هفته است.

براي پستانداران1600-600 میلی گرم بر کیلوگرم.  LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 50

Endosulfan اندوسولفان

حشره کش تماسی گوارشی است.

Fan % 4G 2. فن Thiodan %35 EC فرمولاسیون: 1. تیودان

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه، کارادرینا، سفید بالک(عسلک) در پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و

گلابی در درختان میوه، زنبور گلابی، سنهاي ناقل نماتوسپورا درپسته، سوسک سرشاخه خوار پسته در پسته،

 تا 3 لیتر درکارادرینا در سویا، سوسک کلرادوي سیب زمینی در سیب زمینی محلول پاشی به میزان 5/2

تا 3 لیتر در هکتاربراي درختان میوه و براي محصولات زراعی 5/1

تا 3 درهزار. محلول پاششی به میزان 5/2 تا 3 لیتر در هکتار براي درختان میوه و براي محصولات زراعی به نسبت 5/1 تا 3 در هزار.

میلی گرم بر کیلوگرم ،  براي پستانداران 110-70 LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: 50

Imidacloprid ایمیداکلوپراید

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی براي ضدعفونی بذر، خاك و پیت و سمپاشی شاخ و برگ است.

Confidor w/v %35 SC 2. کنفیدور Gaucho % 70 WS فرمولاسیون: 1. گائوچو

موارد و راهنمای مصرف: پسیل در پسته 4/0 در هزار، شته در توتون 25/0 لیتر در هکتار، پروانه مینوز مرکبات 30

سی سی روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله 10 روز، تریپس در پنبه به مقدار 5 در

هزار براي ضد عفونی بذر پنبه ، ناقلین بیماريهاي ویروسی در چغندر قند بطریقه ضد عفونی بذر به مقدار

1000 گرم براي یک صد کیلو بذر چغندر قند. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول حداقل  21-15 روز

،  براي پستانداران  450-150 میلی گرم بر کیلوگرم، LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت 50

براي زنبورها خیلی خطرناك میباشد،

Indoxacarb ایندوکساکارب

Avaunt 150 SC w/v %15 SC حشره کش تماسی، گوارشی است. فرمولاسیون: آوانت

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه در مزارع پنبه 250-200میلی لیتر در هکتار، کرم سیب 45/0 در هزار

فاصله آخرین زمان سمپاشی تا برداشت محصول 10 تا 21 روزاست. براي کنترل کرم غوزه ایندوکسارب را در

تناوب با یک حشره کش پایروتروئید یا کاربامات به کار می برند..

میلیگرم بر کیلوگرم. 268  - براي پستانداران 1732-LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت 50

Bacillus thuringiensis(Bt) باسیلوس تورینجینسیس

حشره کش باکتریایی گوارشی است که با تولید اسپور و کریستالهاي پروتئینی باعث مرگ حشره در عرض چند

روز می شود.

Sub sp. Kurstaki % 2. باکتوسپین 90 MVP % 90 WP فرمولاسیون: 1. ام- وي- پی

WP

موارد و راهنماي مصرف: ابریشم باف ناجور اشجار جنگلی، کرم سیب، لاروهاي سبزیجات (کاهو، انواع کلمها،

خیار و ....) محصولات گلخانهاي، گیاهان زینتی، پاركها و فضاي سبز، جنگلها

همزمان با مشاهده لارو در سطح آستانه زیان اقتصادي، سمپاشی شروع شده و هر 10-7 روز یک بار تا زمان

پایان دوره تفریخ تخمها ادامه می یابد. سمپاشی با پوشش کامل ضروري است خصوصاً برگهایی که در

قسمتهاي زیرین قرار دارند. سمپاشی باید روي شاخ و برگ خشک انجام گیرد، چنانچه تا شش ساعت قبل از

سمپاشی بارندگی اتفاق افتد، سمپاشی توصیه نمیشود. دور از نور خورشید نگهداري و انبار شود. این حشره کش

بسیار حساس میباشد به همین دلیل در محیط بسیار کم دوام است.  UV به نور

براي پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم. ،LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( 50

براي انسان و محیط زیست کم خطر است و دوره کارنس آن صفراست.

Beauveria bassiana بوواریا بازیانا

حشره کش بیولوژیکی است که از یک قارچ بیمارگرحشرات فورموله شده است.

Naturalis L %16/7 L فرمولاسیون: ناتورالیس

Nufilm موارد و راهنماي مصرف: سفید بالک(عسلک) پنبه به میزان 750 سی سی به همراه ماده پخش کننده

به مقدار 2 لیتر در هکتار تحت نظارت و در قالب روشهاي تلفیقی به کار می رود..

Permethrin پرمترین

حشره کش تماسی با طیف وسیع تاثیر است.

Ambush w/v% 25 EC 2. آمبوش Ambush w/v% 10 EC فرمولاسیون: 1. آمبوش

Coopex % 5/0 WP 4. کوپکس Coopex % 25 WP 3 . کوپکس

موارد و راهنماي مصرف: پرودینا در چغندرقند 1 لیتر در هکتار ، مینوز لکه گرد در درختان میوه 5/0 در هزار،

میلی گرم بر کیلوگرم،  430 ،براي پستانداران 4000 ،LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( 50

Primicarb پریمیکارب

حشره کش انتخابی سیستمیک، تماسی، تدخینی و نفوذي است.

Pirimor 50% DF 2. پریمور Pirimor 50% WP فرمولاسیون: 1. پریمور

در هزار 7/0-5/0 در هزار  موارد و راهنماي مصرف: شته در توتون، سبزیجات و جالیز؛ شته در رز

شته ها در سیب، انواع لوبیا، انواع کلمها، گندم، جو، چاودار، گلابی، نخود، سیب زمینی، کلزا، ذرت، انواع

سبزیجات برگی، ریشهاي و میوهاي، گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، شته ها در هسته دارها، شته هاي آردآلود در

هسته دارها، تریپس در سبزیجات.

به محض مشاهده شتهها سمپاشی گردد و درصورت نیاز عمل سمپاشی تکرار شود.

احتیاطهاي لازم: دوره کارنس براي کلزا، ذرت، کاهو گلخانهاي و غلات 14 روز؛ ذرت شیرین 3 روز؛ آلو، کاسنی

و مراتع 7 روز؛ خیار، گوجه و فلفل گلخانهاي 2 روز؛ سبزیجات 24 ساعت؛ سایر محصولات خوردنی 3 روز؛ گلها

و گیاهان زینتی صفر می باشد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت ( 50LD ، برای پستانداران 200-100 میلی گرم بر کیلوگرم

Pymetrozine پی متروزین

Chess % 25 WP حشره کش انتخابی(شته کش) است. فرمولاسیون: چس

و نیم کیلوگرم ،WP % موارد و راهنماي مصرف: شته در توتون و جالیز یک کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون 25

توصیه می شود. WG % در هکتار از فرمولاسیون 50

احتیاطهاي لازم: دوره کارنس براي فلفل و خیار سه روز، سیب زمینی هفت روز، سبزیجات برگی هفت روز

می باشد.

براي پستانداران میزان سمیت 50LD، ملاحظات زیست محیطی: برای پستانداران 1030-273 میلی گرم بر کیلوگرم.

Pyrethrin پیرترین

حشره کش غیرسیستمیک و تماسی با اثر ضربتی از گروه پیرترین(عصاره گیاهی) است.

Alfadex %25 L 2. آلفادکس Pyrethrum %25 EC فرمولاسیون: 1. پیرتروم

موارد و راهنماي مصرف: یک حشره کش خانگی و براي بهداشت عمومی است. براي کنترل مگس ها در

اصطبلها، دامپروريها ومرغداري ها بکار می رود. به صورت محلول پاشی یا آئروسل یا کاغذها و نوارهاي مگس

کش و سایر فرم ها مصرف میشود. جهت کنترل مگس ها در محیطهاي بسته به صورت دود استفاده شود

احتیاطهاي لازم: نباید گیاهان را سمپاشی کرد.

ملاحظات زیست محیطی: LD50 میزان سمیت براي پستانداران 1030-273  میلی گرم بر کیلوگرم.

پیریمیفوس متیلpirimiphos methyl

حشره کش و کنه کش تماسی و تدخینی است. فرمولاسیون: اکتلیکActellic %50 EC

موارد و راهنماي مصرف: کنه و کرم میوه خوار در خرما 2 لیتر در هکتار، براي حشرات خانگی، مورچه ها در

گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، شته ها در گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات

انباري در انبار غلات، مگس مینوز برگ در گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، تریپس در گلخانه هاي زینتی و

سبزیجات، سفیدبالک گلخانه در گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، شب پره در انبارها و انبار غلات، کنه ها در

گلخانه هاي زینتی و سبزیجات، کاربرد دارد.

به صورت آئروسل در حشره کشهاي خانگی و یا اسپري مورد مصرف قرار می گیرد. براي کنترل سفیدبالک و

استفاده شود. fogger دیگر آفات گلخانه از این حشره کش به صورت دود استفاده یا از دستگاه

احتیاطهاي لازم: زمانی که شاخ و برگ مرطوب و ریشه خشک است و نورخورشید می تابد گلخانه را تدخین

نکنید. گندزدایی انبارها بوسیله سمپاشی سطوح انبار یا گازدهی (تدخین) انجام میشود و تیمار غله از طریق

اختلاط سطحی و عمیق غله انجام می گیرد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت  LD50 براي پستانداران 1414 - 1180 میلی گرم بر کیلوگرم.

 

Trichlorfon تري کلرفن

حشره کش تماسی و گوارشی است.

Dipterex %80 SP 3. دیپترکس WP 80% .2 w/v %50 EC . فرمولاسیون: 1

موارد و راهنماي مصرف: سن هاي زیان آور در گندم و جو2/1 کیلو گرم درهکتار،  مگس درخزانه برنج، کرم دانه

خوار در آفتابگردان و سویا، مگس در پیاز و خربزه، پروانه سفید در کلم، کرم غوزه در سبزیجات و جالیز،

کارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون 250 تا 300 گرم سم و 5/2

لیتر نفت و 250گرم صابون و100 لیتر آب توصیه می شود.

در مورد پوستخوار نارون به صورت سمپاشی درختان تله با مصرف 250 تا 300 گرم حشره کش و 5/2

و 250 گرم صابون و 100 لیتر آب توصیه میشود.

ملاحظات زیست محیطی : میزان سمیت LD50 براي پستانداران 250 میلی گرم بر کیلوگرم.

Thiacloprid تیاکلوپراید

Calypso g/l 80 SC حشره کش تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک است. فرمولاسیون: کالیپسو

موارد و راهنماي مصرف: سفید بالک در مزارع پنبه 250-200 میلی لیتر درهکتار ، کرم سیب 3/0 در هزار

پسیل پسته 400-300 میلی لیتر در هکتار.

دوره کارنس براي سیب 14 روز، براي سبزیجات 3 روز می باشد.

ملاحظات زیست محیطی : میزان سمیت LD50 ، براي پستانداران 836 میلیگرم بر کیلوگرم.

Thiobencarb تیودیکارب

Larvin 80% DF حشره کش تماسی و گوارشی و سیستمیک است. فرمولاسیون: 1. لاروین

موارد و راهنماي مصرف: کرم غوزه در پنبه 1 کیلوگرم در هکتار، تریپس در پنبه 5 در هزار به روش ضدعفونی

بذر، شب پره ها و سخت بالپوشان و ناجوربالان و دوبالان در پنبه، سویا، ذرت، انگور، میوه، سبزیجات و دیگر

محصولات 200 تا 1000 گرم در هکتار، تیمار بذري 2500 تا 10000 گرم در تن؛ حلزون و رابها در غلات و

دانه هاي روغنی

 

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت  LD50 ، برای پستانداران 467-66 میلی گرم بر کیلوگرم.

Thiometon تیومتون

حشره کش و کنه

کنه کش سیستمیک است. فرمولاسیون: 1. اکاتین Ekatin w/v%25 EC 

موارد و راهنماي مصرف:محلول پاششی به میزان 1 تا 5/1 در هکتار براي تریپس، شته، سن سبز و سنک در

پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل کرلی تاپ و شته در چغندر، شته در درختان میوه سردسیري، شته ها و

تریپس ها و سایر حشرات مکنده در سویا

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران 136-73 میلی گرم بر کیلوگرم.

Dimethoate دي متوات

حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی است.

Dimethoate %46 EC 2. دي متوات Dimethoate %50 EC فرمولاسیون: 1. دي متوات

Rogor %5 WP 4. روگور Roxion %25 WP 3. رکسیون

موارد و راهنماي مصرف: شته سبز معمولی و شته سمی غلات، آفات پنبه و چغندرقند، شپشکهاي درختان

میوه سردسیري، شتهها، تریپس و سایر حشرات مکنده سویا، نماتد ساقه یونجه و مگس هاي خربزه و جالیز

همگی یک در هزار، این ماده اثر سریع ناك داون داشته و تا 14 روز اثر سیستمیک دارد..

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، برای پستانداران 387-160 میلی گرم بر کیلوگرم.

Deltamethrin دلتامترین

حشره کش تماسی با پایداري زیاد.

Decis w/v % 5/2 Tb 2. دسیس Decis w/v % 5/2 EC فرمولاسیون: 1. دسیس

پرودیناي چغندرقند  موارد و راهنماي مصرف: مینوزلکه گرد درختان میوه محلولپاشی به نسبت 5/0 در هزاز، پرودینای چغندر قند 1 لیتر در هکتار،  پوره سن در گندم محلول پاشی به نسبت 300 میلی لیتر در هکتار.

با مشاهده اولین علائم خسارت، سمپاشی باید انجام گیرد و سمپاشیهاي بعدي به فاصله 14- 10 روز بعد بسته به نیاز انجام گیرد.

وزن هر قرص 2 گرم و درصد ماده موثر 5/2 % است. همراه چسب تریپس بدون رقیق کردن در روی پلی اتیلنی  که کف گلخانه را می پوشاند استفاده می شود. قبل از کاشت خیار در گلخانه ها و مزارعی که مشکل تریپس وجود دارد سم پاشی ضرورت دارد.

ملاحظات زیست محیطی : میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران 5000-135 میلی گرم بر کیلوگرم .

حشره کش تماسی نفوذي گوارشی و تنفسی

G   2.گرانول دیازینون % 10 Basudin % 60 EC فرمولاسیون: 1. بازودین

3.گرانول دیازینون % 5 G           4.گرانول دیازینون % 2G

برای کرم ساقه خوار برنج 2 لیتر در هکتار، برای نخلیات 5/1 تا 2 لیتر، برای چغندر قند 1 تا 5/1 لیتر، علیه کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان میوه و درختان جنگلی 3 تا 5/3 لیتر، علیه لیسه و شته درختان میوه و پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته  و مرکبات 1 درهزار، برای برنج 15 کیلوگرم گرانول 10 % توصیه می شود.

احتیاطهاي لازم: این حشره کش کمی خاصیت تدخینی دارد. در سیب هاي زرد و سبز ممکن است سبب قرمز شدن بعضی از قسمت هاي میوه شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران 1250-80 میلی گرم بر کیلوگرم.

 

منابع:

آفت کش ها و مبارزه با سموم برگرفته از مجموعه فهرست آفات، بیماری ها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی توسط سازمان حفظ نباتات.

ویکی پدیا

نشریه آفت کش ها در علوم گیاهپزشکی

 

 

 نویسنده : منصوره ملامحمدی  (کارشناس ارشد شرکت سفیدبام کرمانیان شیمی آزمایشگاه )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)