گروت نیلنگ TISS G 1005

گروت نیلنگ TISS G 1005 جهت تزریق در سوراخ های حفر شده برای ایجاد ثبات و پایداری در خاک مناطقی که لغزش دارند و پر نمودن فضای خالی بین میله گردهای فولادی و چاله های حفر شده در عملیات نیلینگ گذاری ، جهت عملیات حفاری ، عملیات ساخت بزرگراه ها ، برداشت خاک از فونداسیون پل ها به هنگام تعویض زیرگذر ، تعمیر ، تحکیم و بازسازی سازه های نگهبان فرسوده استفاده می شود .