سفید بام کرمانیان

info@sefidbam.ir
09134472241
09120501976

روش های محاسبه طول میلگرد

روش های محاسبه طول میلگرد

روش های ساده و کارگاهی برای محاسبه وزن یک متر طول میلگرد:

روش اول :

نمره میلگرد به توان ۲ تقسیم بر ۱۶۲

مثال:
میلگرد ۲۰
۲۰^۲=۴۰۰
۴۰۰/۱۶۲=۲.۴۷

روش دوم:
قطر میلگرد (سانتی متر) به توان ۲ ضربدر ۰.۶۱۷

میلگرد ۲۰
(۲^۲ )*۰.۶۱۷=۲.۴۶۸
میلگرد ۲۲
(۲.۲^۲ )*۰.۶۱۷=۲.۹۸۶

Call Now Button