ملات سیمانی

 • نتیجه آزمون درخواستی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی در زمینه تعیین ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی بر روی نمونه ملات سیمانی با استاندارد ملی ایران شماره 8621 در شرایط محیطی آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 45 درصد و دمای 24.5 درجه سانتی گراد را در جدول زیر مشاهده میکنید.

  شماره  آزمونه  ضریب هدایت حرارتی (w(m.k مقاومت حرارتیm2.K/W,RD
  1 0.0940 0.26
  2 0.939 0.24
  3 0.0942 0.25
  4 0.0940 0.25