شماره تماس

ایمیل شرکت

info@sefidbam.ir

آدرس دفتر

کرمان، شهرک صنعتی شماره یک (جاده جوپار) بلوار افراء ، خیابان ششم شرکت سفید بام کرمانیان

تماس فوری